รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
Admin
1
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
2
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3
รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
4
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์
6
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
7
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
8
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย
9
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ
10
รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต
11
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
12
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
13
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์
15
ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
16
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
18
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
20
รองศาสตราจารย์ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี คณบดีคณะสังคมวิทยและมานุษยวิทยา
22
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
24
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สุธี สุขสุเดช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
26
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
30
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
31
รองศาสตราจารญ์ ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
34
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
35
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
36
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
37
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
39
ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
40
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
42
อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
44
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มีโภคี รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์ ประธานสภาอาจารย์
46
นายเสริม กัลยารัตน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
47
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ด่านธำรงกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48
ศาสตราจารย์ ดร.อรรกฤติ ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
 


BACK