รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
Admin
1
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รักษาการแทนอธิการบดี
2
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
4
รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
5
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
6
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาคุณภาพ
7
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
8
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน
และบริหารศูนย์รังสิต
10
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
และบริหารศูนย์ลำปาง
11
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
12
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
13
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์
14
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์
16
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
17
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
18
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
21
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
23
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์
24
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ประทีป พันธุวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
25
รองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
26
ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
27
รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
29
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
30
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสุต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
31
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
33
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
35
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
36
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
37
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
38
ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
39
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
40
อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
42
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา
44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานสภาอาจารย์
45
นางพรพิมล บุญศิริ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
 


BACK