Admin
1
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี
2
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3
รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
4
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
5
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์
6
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
7
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
8
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย
9
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ
10
รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต
11
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
12
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
13
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ รัฐกร วิไลชนม์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
15
อาจารย์ ดร.ธันยพร สุนทรธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
17
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง สิริภัทรา พัชนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
18
รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
19
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มัญชิมา มะกรวัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
21
อาจารย์ ดร.ภารวีร์ กษิตินนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังด้านบริหารการคลัง
22
นางสาวนาตยา กิมยงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังด้านระบบบัญชี
23
รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
ศูนย์ลำปาง
25
อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง
26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณิศา บุญค้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ
27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แสงอรุณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต
28
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
30
รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
31
นายพัฒนพงษ์ รานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
32
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
 


BACK