รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Admin
1
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย
2
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3
รองศาสตรจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
4
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5
ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายขจิต ชัชวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12
นายแพทย์ โสภณ เมฆธน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14
นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
16
นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
17
ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
18
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
19
นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
20
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
22
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
23
อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
24
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
25
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระยุทธ โถวประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
26
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์ ประธานสภาอาจารย์
28
นายเสริม กัลยารัตน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
29
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
30
รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


BACK