รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Admin
1
ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
2
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3
รองศาสตรจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
4
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10
รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11
ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12
ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13
ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
16
ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รดีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
17
นายอภัย จันทนจุลกะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
18
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
20
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
21
ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
22
อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
23
ผู้ช่วยศาสตราจาร์ นายแพทย์ วีระยุทธ โถวประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
24
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ
25
นายเสริม กัลยารัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี ประธานสภาอาจารย์
27
นางพรพิมล บุญศิริ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
28
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
29
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


BACK