รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Admin
1
ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
2
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3
รองศาสตรจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
4
นายสมชาย พูลสวัสดิ์
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
5
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7
ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10
ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12
ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รดีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
14
รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
15
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
16
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระยุทธ โถวประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
19
นายเสริม กัลยารัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
20
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ ประธานสภาอาจารย์
21
นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
22
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
23
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 


BACK