Admin 
31.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี 2562


ที่ รายละเอียด  
1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ A
2 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ A
3 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ A
4 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ A
5 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ A
6 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ A
7 ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ A
8 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ A
9 ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ A
10 ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ A
11 ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ A
12 ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ A
13 ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ A
14 ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ A
15 ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ A
16 ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ A
17 ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ A
18 ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ A
19 ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ A
20 ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ A
21 ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ A
22 ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ A