Admin 
21.มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 2565


ที่ รายละเอียด  
1 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ A
2 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ A
3 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ A
4 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ A
5 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ A
6 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ A
7 ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ A
8 ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ A
9 ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ A