Admin 
10.หัวหน้าภาควิชาคณะศิลปศาสตร์


ที่ รายละเอียด  
1 ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ A
2 ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ A
3 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภาษาและตะวันตก A
4 ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก A
5 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ A