Admin 
8.รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา A
2 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด A
3 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร A
4 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา A
5 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร A
6 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ A
7 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา A
8 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา A
10 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร A
11 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย A
12 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A
13 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ A
14 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ A
16 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ A
17 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง A
18 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา A
19 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา A
20 รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง A