Admin 
7.ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา A
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา A
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร A
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ A
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา A
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา A
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ A
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. A
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย A
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร A
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ A
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้ันสูง A
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง A
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันธรรมศาสตร์สันติวิธีศึกษา A
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา A
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง A
21 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา A
22 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา A
23 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
A
24 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา และรองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
A
25 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
A