Admin 
7.ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา A
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา A
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร A
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ A
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา A
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษา A
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ A
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร A
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. A
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย A
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ A
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง A
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา A
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง A
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง A
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ A
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา A
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เอเปคและออสเตรเลียศึกษา
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
A
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
A
21 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
A
22 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา
A
23 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
A
24 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย
A