Admin 
4.ผู้ช่วยอธิการบดี


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี A
2 คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี A
3 คำสั่งเปลี่ยนแปลงการมอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
และมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
A
4 คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา (เพิ่มเติม) A
5 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) A
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (สืบแทน) A