Admin 
4.ผู้ช่วยอธิการบดี


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งที่ ๒๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี A
2 คำสั่งที่ ๓๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี A
3 คำสั่งที่ 364/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี A
4 คำสั่งที่ 584/64 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา A
5 คำสั่งที่ 650/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (สืบแทน) A
6 คำสั่งที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (สืบแทน) A