Admin 
4.ผู้ช่วยอธิการบดี


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี A
2 คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี A
3 คำสั่งเปลี่ยนแปลงการมอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
และมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
A
4 คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา (เพิ่มเติม) A
5 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) A
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (สืบแทน) A
7 คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง (เพิ่มเติม) A
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (สืบแทน) A
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (สืบแทน) A
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (สืบแทน) A
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน A
12 คำสั่งแต่งตัั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) A
13 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (สืบแทน) A
14 คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา (เพิ่มเติม) A
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี A