Admin 
4.ผู้ช่วยอธิการบดี


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี A
2 คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดี A