Admin 
3.รองอธิการบดี


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี A
2 คำสั่งที่ ๓๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี A
3 คำสั่งที่ ๓๖๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดี A
4 คำสั่งที่ ๖๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา A
5 คำสั่งที่ ๗๕๘/๒๕๖๔ คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา A