Admin 
3.รองอธิการบดี


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี A
2 คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดี A