Admin 
3.รองอธิการบดี


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี A
2 คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๒๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดี A
3 คำสั่งเปลี่ยนแปลงการมอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
และมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
A
4 คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต (เพิ่มเติม) A
5 คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี A
6 คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ (เพิ่มเติม) A
7 คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ A
8 คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ A
9 คำสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ A