Admin 
1.นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ที่ รายละเอียด  
1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ A
2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A
3 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย A
4 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย A
5 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (สืบแทน) A
6 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (สืบแทน) A
7 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย A
8 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี A
9 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สืบแทน) A
10 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (สืบแทน) A