Admin 
1.นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ที่ รายละเอียด  
1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ A
2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A
3 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย A
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A
5 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี A
6 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย A
7 ประกาศสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย A
8 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สืบแทน) A
9 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
A
10 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน A
11 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี A