Admin 
1.นายกสภามหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ที่ รายละเอียด  
1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ A
2 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A
3 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย A
4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A
5 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย A
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย A
7 ประกาศสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย A