Admin 
15.หัวหน้าภาควิชาคณะสหเวชศาสตร์


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค A
2 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ A
3 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด A