Admin 
13.หัวหน้าภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ A
2 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ A
3 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล A
4 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี A
5 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา A