Admin 
11.หัวหน้าภาควิชาคณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์


ที่ รายละเอียด  
1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ A
2 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชานโยบายสังคม การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชุมชน A