เลือกประเภทห้องที่ต้องการดูผลโหวดแต่ละประเภท
ผลโหวดรวมทุกประเภท

Vote :

92

 
  ชั้น 2

อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

75

 
  ชั้น 2 ห้อง พบ.204

อาคารที่ทำการคณะ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
   
Vote :

73

 
  ชั้น 2 ห้อง 207

อาคารที่ทำการคณะ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
   
Vote :

68

 
  ชั้น 1

อาคารวิทยบริการ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
   
Vote :

50

 
  ชั้น 2

อาคารที่ทำการคณะ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
   
Vote :

48

 
  ชั้น 2

อาคารโดมบริหาร สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

48

 
  ชั้น 2

อาคารอินเตอร์โซน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
   
Vote :

45

 
  ในภาพรวม

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
   
Vote :

36

 
  ชั้น 8

อาคารที่ทำการคณะ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
   
Vote :

32

 
  Auditorium ชั้น 2

อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมฯ
   
Vote :

28

 
  ชั้น 9 (ห้องน้ำอาจารย์)

อาคารที่ทำการคณะ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ
   
Vote :

25

 
  ชั้น 1 ห้อง S106

อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
   
Vote :

20

 
  ชั้น 2 (ทิศใต้

อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
   
Vote :

20

 
  ชั้น 2 (ตะวันออก)

อาคารอำนวยการ
   
Vote :

19

 
  ชั้น 3

อาคารอำนวยการ สถาบัน SIIT
   
Vote :

19

 
  ชั้น 1

อาคาร สบอ.หลังเก่า สำนักบัณฑิตอาสาฯ
   
Vote :

16

 
  ชั้น 2 ห้อง S204

อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
   
Vote :

16

 
  ชั้น 5 ห้อง วจ.518

อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
Vote :

16

 
  ชั้น 2

อาคาร สบอ.หลังใหม่
   
Vote :

15

 
  ชั้น 6 ห้อง วศ.604

อาคารอำนวยการ
   
Vote :

15

 
  ชั้น 2 ห้อง 231 (ห้อง 1,000 คน)

อาคาร บร.4 สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

15

 
  ชั้น 2 (ทิศเหนือ)

อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
   
Vote :

14

 
  ห้องบรรยาย ชั้น 1

อาคาร สบอ.หลังเก่า สำนักบัณฑิตอาสาฯ
   
Vote :

14

 
  ชั้น 1

อาคาร work shop (วิศวกรรมอุตสาหกรรม/เครื่องกล/โยธา)
   
Vote :

14

 
  ชั้น 1

อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
   
Vote :

13

 
  ห้องบรรยาย ชั้น 2

อาคาร สบอ.หลังใหม่
   
Vote :

11

 
  ชั้น 2 ห้อง 205

อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ฯ
   
Vote :

10

 
  ชั้น 1

โรงภาพยนตร์ JC
   
Vote :

10

 
  ชั้น 2

อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ฯ
   
Vote :

10

 
  ชั้น 1

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักหอสมุด
   
Vote :

10

 
  ชั้น M

อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
   
Vote :

9

 
  ชั้น 5 ห้อง 504

อาคารอำนวยการ สถาบัน SIIT
   
Vote :

9

 
  ชั้น 2 ห้อง 227

อาคาร บร.4 สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

8

 
  ชั้น 4 ห้อง 4038

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

8

 
  ชั้น 2 ห้อง 201 (ห้อง 500 คน)

อาคาร บร.1 สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

8

 
  ชั้น 1 (เจาะเลือด)

อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
   
Vote :

8

 
  ชั้น 1 (เจาะเลือด)

อาคาร มรว.สุพรรณฯ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
   
Vote :

7

 
  ห้อง center of Urban ชั้น 6

อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมฯ
   
Vote :

7

 
  ชั้น 2 ห้อง 252

อาคารปิยชาติ สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

7

 
  ชั้น 1 ห้อง 1039

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

6

 
  ชั้น 1 ห้อง 1018

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

6

 
  ชั้น 1

อาคารยิม 4 5 6 ศูนย์บริการการกีฬา
   
Vote :

5

 
  ชั้น 2 ห้อง 2007

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

5

 
  ชั้น 2 ห้อง 2008

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

5

 
  ชั้น 3 ฝั่งลิฟท์

อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมฯ
   
Vote :

5

 
  ชั้น 1 ห้อง 1040

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

5

 
  ชั้น 2 ห้อง 2011

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

5

 
  ชั้น 10 (ตะวันตก)

อาคารปิยชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
   
Vote :

4

 
  ชั้น 1

โรงภาพยนตร์ JC
   
Vote :

4

 
  ชั้น 2 ห้อง 210

อาคาร บร.1 สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

3

 
  ชั้น 1 ห้อง 1019

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

3

 
  ชั้น 3 ห้อง 3038

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

3

 
  ชั้น 2 ห้อง 2014

อาคารเรียนรวม SC สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

2

 
  ชั้น 3 ห้อง น.301

อาคารที่ทำการคณะ คณะนิติศาสตร์
   
Vote :

1

 
  ชั้น 3 ห้อง 303

อาคารราชสุดา สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต
   
Vote :

0

 
  ชั้น 2 (หญิง)

อาคารปิยชาติ สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต