สำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองกิจการนักศึกษา
  กองคลัง
  กองบริการการศึกษา
  กองแผนงาน
  กองงานศูนย์รังสิต
  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
  โครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต
  สำนักงานนิติการ
  สำนักงานประสานงานศูนย์การศึกษาภูมิภาค

สำนักหอสมุด
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
  สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
  สถาบันทรัพยากรมนุษย์
  สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา
  สถาบันภาษา
  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.
  สภาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
  * พัฒนาโปรแกรมโดย ผลิตสื่อและเว็บเพ็จฯ *
<< สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา >>
    ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไดไม่ตรงกับหน่วยงาน สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่นี่   
 
คณะนิติศาสตร์
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  คณะรัฐศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโทโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์
  คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะสหเวชศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
  วิทยาลัยสหวิทยาการ (มธ.ลำปาง)


สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สภาอาจารย์ มธ.
  สภาข้าราชการ มธ.
  สำนักพิมพ์ มธ.
  โรงพิมพ์ มธ.
  ศูนย์หนังสือ มธ.
  สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
  สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
  ศูนย์อินเดียศึกษา
  สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.
  โครงการรณรงค์ และกิจกรรมเพื่อวิทยาเขตสุขภาพ
  โครงการหอจดหมายเหตุ มธ.
  ศูนย์บริการการกีฬา
  ศูนย์ศึกษาเอเปค และศึกษาความร่วมมือฯ
  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มธ.
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.
  คลีนิคเทคโนโลยี มธ.