นายมานิจ สุขสมจิตร
  อายุ   69  ปี
  ตำแหน่ง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ   -
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร   -


สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
  สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กท.10900
  โทร. -  โทรสาร.
  Email :
ประวัตการศึกษา
ปี คุณวุฒิการศึกษา
2501 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ชั้นสูง
โรงเรียนบรรณาธิการ เมืองคาร์ดีฟ สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี ตำแหน่ง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มธ.
- สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ประธานกรรมการโรงเรียนสวัสดิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
ปี ตำแหน่ง
2518-2519 นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
2526 ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน
2540 ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
- นักหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ตำแหน่งผู้สื่อข่าวจนถึงตำแหน่งบรรณาธิการข่าว
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธาน อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาการสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติคณะต่าง ๆ เช่น สภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการสภาการศึกษา กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรรมการพัฒนาการเมืองกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดทีได้รับ
ปี ชั้น
2545 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2545)
2542 มหาวิชรมงกุฎ (5 ธันวาคม 2542)