การศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙, ถึง ๒๙ ก.พ.๕๙
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) มธ.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทย์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙, ถึง ๘ ม.ค.๕๙
มธ.เปิดรับสมัครผู้พิการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘, ๒๖-๒๘ พ.ย.๕๗
สถาบันภาษา มธ.ศูนย์รังสิต จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไปครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
กองวิเทศสัมพันธ์ มธ.รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AIMS/TAG Programme ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
  
กิจกรรมนักศึกษา

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชนสำนึกอาเซียน“ ตั้งแต่ ๑๒ - ๑๗ พ.ค.๕๗
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ขอเชิญร่วมเทศกาลละครสารนิพนธ์ สาขาวิชาการละคร, ถึง ๕ มี.ค.๕๗
ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพาณิชย์ฯ มธ.เชิญชวนร่วมงาน MIM OPEN HOUSE ครั้งที่ ๒, ๑ ธ.ค.๕๖
ณ ห้อง Platinum 1&2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมงาน Open House แนะนำหลักสูตรโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๕๗
  
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา จัดบรรยาย 'ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558', 13 ก.ย.56
ประกาศ มธ. 'การให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2)', 20 ก.ย.2556
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่าประเภทต่างๆในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2014/2015
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2556
ทุน Harvard – Yenching Institute ประจำปี 2014/2015
มธ.เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
  
วิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทย์ฯ มธ.เป็นเจ้าภาพในการจัด “การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๙)”
ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thammasat International Open House 2013 ในวันพุธที่ 27 พ.ย. 56
คณะวารสารฯ มธ.กำหนดจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ ๕๘ ปี ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๕
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มธ.จัดงาน Thammasat International Open House ๒๐๑๒
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.กำหนดจัดงาน B.E. Thammasat Open House 2013, ๒๘ ก.ย.๕๕
ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์
  
รับสมัครงาน

คณะสถาปัตย์ฯ มธ.รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ประจำโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต/มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ถึง ๑๖ ม.ค.๕๘
คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๒ อัตรา, ถึง ๓๐ ม.ค.๕๘
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และพนักงานเงินรายได้, ถึง ๒๙ ม.ค.๕๘
คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ.รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, ถึง ๑๘ ม.ค.๕๘
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.ขยายเวลารับสมัครผู้ปฏิบัติงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์, ถึง ๑๖ ม.ค.๕๘