การจดทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปี 58 (วิชาเอกบริหารแรงงาน)
การลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปี 58 (วิชาเอกนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม)
งดการเรียนวิชา นบส.631 ทฤษฎีอาชญาวิทยา ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
การจดทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘