เอกสารน่ารู้ : สัญญาทางพัสดุ
 
รายงานการประชุมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการทำสัญญา
ภาระงาน online กองนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้บริหารของกองนิติการ)
แบบสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
เกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา
แบบหนังสือมอบอำนาจ
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย โครงการธรรมศาสตร์ใสสะอาด
  เกี่ยวกับหลักประกันสัญญาทางพัสดุ
 
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขาย ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
การแก้ไขสัญญาทางพัสดุเพื่อเปลี่ยนหลักประกันสัญญาอันเนื่องมาจากการขยายระยะเวลาส่งมอบ
การกำหนด "วันที่แล้วเสร็จ" ตามแบบหนังสือค้ำประกันใหม่
การแก้ไขกฎหมายค้ำประกันฉบับล่าสุด (ฉบับที่ 21)
แบบหนังสือยินยอมการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันสัญญา
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อขาย ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558