Admin 
1.ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ของ มธ. ตาม พรบ. มธ. ปี 2558


ที่ รายละเอียด  
1
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ A
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ A
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ A
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ A
5
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ A
6
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๘ A
8
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๘ A
9
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ A
10
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ A
11
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ A
12
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ A
13
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ A
14
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการรักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ A
15
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
16
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ A
17
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ A
18
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ A
19
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ A
20
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ A
21
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ A
22
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ A
23
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ A
24
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ A
25
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ A
26
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือได้รับมอบหมายให้ใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๙ A
27
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ A
28
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ A
29
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ A
30
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเป็นภาควิชา พ.ศ. ๒๕๖๐ A
31
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ A
32
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ A
33
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ A
34
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ A
35
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ A
36
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
37
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
38
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ A
39
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
40
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ A
41
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ A
42
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ A
43
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
44
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ A
45
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยรถประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ A
46
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ A
47
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ A
48
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
49
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
A
50
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ A
51
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
A
52
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ. ๒๕๖๒ A
53
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ. ๒๕๖๒ A
54
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ A
55
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๖๒ A
56
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๒ A