Admin 
1.ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ของ มธ. ตาม พรบ. มธ. ปี 2558


ที่ รายละเอียด  
1
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ A
2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
A
3
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วง
เปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘
A
4
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ A
5
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่าย
ค่าตอบแทนวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘
A
6
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และ
โอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๘
A
7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘ A
8
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(บัณฑิตอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๘
A
9
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ A
10
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘ A
11
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ A
12
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
13
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ A
14
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการรักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ A
15
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
16
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ A
17
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ A
18
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ A
19
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
A
20
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ A
21
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสภาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ A
22
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนประจำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๙
A
23
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ A
24
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนงานภายใน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
A
25
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ A
26
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัย
ปกครองดูแลหรือได้รับมอบหมายให้ใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๙
A
27
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ A
28
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานการให้บริการ
ทำวิจัยและให้คำปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
A
29
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ A
30
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธรเป็นภาควิชา พ.ศ. ๒๕๖๐
A
31
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ A
32
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการและอัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณผู้จัดทำวารสารวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
A
33
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยยั่งยืนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ A
34
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ A
35
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานบริหารทรัยพ์สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
A
36
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
37
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ A
38
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
39
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ A
40
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ A
41
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ A
42
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
43
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
44
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ A
45
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยรถประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ A
46
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ A
47
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ A
48
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ A
49
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
A
50
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ A
51
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ A