Admin 
9.ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561


ที่ รายละเอียด  
1
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ A
2
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ A
3
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ A
4
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ A
5
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ A