Admin 
8.ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560


ที่ รายละเอียด  
1
ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 A
2
ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 A
3
ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 A
4
ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 A
5
ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 A
6
ครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 A
7
ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 A
8
ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 A
9
ครั้งที่ 9/2560 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 A
10
ครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 A
11
ครั้งที่ 11/2560 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 A
12
ครั้งที่ 12/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 A