บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทเรียนออนไลน์คณะนิติศาสตร์
หน้าหลัก
 
 
LA202
กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
ผู้สอน: ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
LA269
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ผู้สอน: ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
บทเรียนออนไลน์คณะต่าง ๆ

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

wcl

e-Learning

การดำเนินงาน