บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทเรียนออนไลน์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หน้าหลัก
 
 
BA291 Introduction to Business
ธุรกิจเบื้องต้น
ผู้สอน: รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
FN312 Investments
การลงทุน
ผู้สอน: รศ.จิรัตน์ สังข์แก้ว
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
IS311 Program Concept
แนวคิดการจัดทำชุดคำสั่ง
ผู้สอน: ผศ.วันชัย ขันตี
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
บทเรียนออนไลน์คณะต่าง ๆ

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

wcl

e-Learning

การดำเนินงาน