บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทเรียนออนไลน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หน้าหลัก
 
 
CD311
ทฤษฎีในงานพัฒนาชุมชน
ผู้สอน: รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
SW224
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 1
ผู้สอน: รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
SW312 Social Work Research 2
การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 2
ผู้สอน: รศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
บทเรียนออนไลน์คณะต่าง ๆ

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

wcl

e-Learning

การดำเนินงาน