บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทเรียนออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าหลัก
 
 
TU152 Fundamental Mathematics
หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ผู้สอน: อาจารย์ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
TU153 General Concepts of Computer
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้สอน: ดร.วรวรรณ มะเริงสิทธิ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
CS381 Object Oriented Analysis and Design
ผู้สอน: รศ.ปกรณ์ เสริมสุข
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
CS456 Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้สอน: ผศ.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพาณิช
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
SC121
Chemistry 1
ผู้สอน: ผศ.ดร.สุกฤษ ตันตราวงศ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
SC123
Fundamental Chemistry
ผู้สอน: อาจารย์วีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช
ผู้สอน: อาจารย์พนิชากรณ์ ใจยงค์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
SC124
Chemistry for Engineers
ผู้สอน: อาจารย์วีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช
ผู้สอน: อาจารย์พนิชากรณ์ ใจยงค์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
SC126
Comprehensive Chemistry 1
ผู้สอน: อาจารย์พนิชากรณ์ ใจยงค์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
SC131 Physics I
ฟิกสิกส์ 1
ผู้สอน: อาจารย์ยิ่งยศ อินฟ้าแสง
ผู้สอน: อาจารย์ชุมพล วิชิตธนาคม
ผู้สอน: อาจารย์สายัณห์ ผุดวัฒน์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
SC134 Physisc for Engineering II
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2
ผู้สอน: ผศ.ประวิทย์ เรืองไรรัตนโรจน์
ผู้สอน: อาจารย์นพพร พูลยรัตน์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
BT341
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ผู้สอน: รศ.ดร.อัญชลี จาละ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
BT342 Principles of Genetics
หลักพันธุศาสตร์
ผู้สอน: รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
เรียนทั้งหมด
 
       
 
 
 
BT346 Genetics Enginerring
พันธุวิศวกรรม 1
ผู้สอน: รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
เรียนทั้งหมด
 
       
 
 
PC202 Thermodynamics
อุณหพลศาสตร์
ผู้สอน: อาจารย์พรกมล นาละกาญจน์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
PC304
ทัศนศาสตร์
ผู้สอน: ดร.ทิพย์สุดา ไชยไพรบูลย์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
บทเรียนออนไลน์คณะต่าง ๆ

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

wcl

e-Learning

การดำเนินงาน