บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทเรียนออนไลน์คณะพยาบาลศาสตร์
หน้าหลัก
 
 
NS211
พื้นฐานบำบัดทางการพยาบาล
ผู้สอน: ผศ.ลภัสรดา หนุ่มคำ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
NS324
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2
ผู้สอน: ผศ.สุดาพร กมลวารินทร์
ผู้สอน: อาจารย์ลาวัลย์ ใบมณฑา
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
NS482 Primary Nursing Care: PNC
การรักษาพยาบาลขั้นต้น
ผู้สอน: ผศ.ลภัสรดา หนุ่มคำ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
บทเรียนออนไลน์คณะต่าง ๆ

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

wcl

e-Learning

การดำเนินงาน