บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทเรียนออนไลน์คณะแพทยศาสตร์
หน้าหลัก
 
 
MDxxx
โรคหอบหืดในเด็ก
ผู้สอน: รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
คลิกเพื่อเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
MD031
ชีวเคมีเบื้องต้น
ผู้สอน: รศ.ดร.นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
MD401
อาการวิทยาและการตรวจร่างกาย
ระบบผิวหนังและการเก็บสิ่งตรวจ
ผู้สอน: รศ.พญ.มะลิ อาจริยะกุล
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
HM628 Education Theories and Medical Education
ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตร์ศึกษา
ผู้สอน: รศ.พญ.นิตยา ทนุวงษ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
MD319 Nutrition Science and Metalbolism
โภชนาศาสตร์และเมทาบอลิซั่ม
ผู้สอน: รศ.ดร.นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
MD411
บูรณาการอายุรศาสตร์ 1
ผู้สอน: รศ.พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
MD554 Holistic Health Care 4
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4
ผู้สอน: ผศ.สวณี เต็งรังสรรค์
ผู้สอน: อาจารย์สุภิกา แดงกระจ่าง
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
   
       
บทเรียนออนไลน์คณะต่าง ๆ

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

wcl

e-Learning

การดำเนินงาน