บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทเรียนออนไลน์คณะศิลปศาสตร์
หน้าหลัก
 
 
TU110 Integrated Humanities
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
ผู้สอน: รศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ผู้สอน: อาจารย์วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
TU113
ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
ผู้สอน: รศ.จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
ผู้สอน: ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
GR171 German 1
ภาษาเยอรมัน 1
ผู้สอน: ผศ.ภรรดา ทามุระ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
GR172 German 2
เยอรมันพื้นฐาน 2
ผู้สอน: ผศ.ภรรดา ทามุระ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
JP171
ภาษาญี่ปุ่น 1
ผู้สอน: ผศ.สุเทพ น้อมสวัสดิ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
JP172
ภาษาญี่ปุ่น 2
ผู้สอน: ผศ.สุเทพ น้อมสวัสดิ์
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
 
BT363 French For Geography
ภูมิศาสตร์ฝรั่งเศส
ผู้สอน: อาจารย์ศุภลัคน์ เตชะพงศธร
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
บทเรียนออนไลน์คณะต่าง ๆ

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

wcl

e-Learning

การดำเนินงาน