บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทเรียนออนไลน์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
หน้าหลัก
 
 
JC212
การรายงานข่าวขั้นสูง
ผู้สอน: ผศ.รุจน์ โกมลบุตร
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
 
 
JC437 Television Production 2
การผลิตรายการโทรทัศน์ 2
ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
ทดลองเรียนคลิกเพื่อทดลองเรียน
 
       
บทเรียนออนไลน์คณะต่าง ๆ

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

wcl

e-Learning

การดำเนินงาน