โครงการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (M-Learning)
รับสมัครอาจารย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ
หน้าหลัก  
 
ลงทะเบียนออนไลน์
รับสมัครอาจารย์เข้าร่วมผลิตสื่อการเรียนการสอน
เพื่อนำมาเป็นบทเรียน e-Learning ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
คลิกเพื่อลงทะเบียน  
 
รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
1. กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. หลักเกณฑ์คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ
โครงการที่ผ่านมา  
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด  
 
 ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (M-Learning)
  รายละเอียดและขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (M-Learning) เพื่อนำมาเป็นบทเรียน e-Learning ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลด
ใบสมัคร

แสดงขั้นตอน
การผลิตสื่อฯ
 • นัดประชุมคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำวิชา เพื่อพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้น
 • เจ้าหน้าที่รับข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาจากอาจารย์
 • อาจารย์มอบเนื้อหารายวิชา, ภาพประกอบ, เสียง, วิดีโอ (ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบสื่อ ดังนี้
  • วิเคราะห์ลักษณะเนื้อหา
  • ออกแบบสื่อ
   • เทคนิคการนำเสนอ
   • รูปแบบการจัดหน้าจอ
   • รูปแบบการใช้สี
   • รูปแบบการสื่อความหมายของเนื้อหา
   • รูปแบบการนำเสนอและการควบคุมบทเรียน
  • การปฏิสัมพันธ์และการโต้ตอบกับผู้เรียน
 • ส่งอาจารย์ตรวจครั้งที่ 1 เพื่อให้คำแนะนำและนำมาแก้ไข
 • เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ
 • ส่งอาจารย์ครั้งที่ 2 เพื่อความสมบูรณ์ของรายวิชาและนำมาแก้ไข
 • หาประสิทธิภาพสื่อ
 • เจ้าหน้าที่นำสื่อขึ้นระบบ e-Learning (LMS) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://e-learning.tu.ac.th
 • อาจารย์ใช้ e-Learning ในการเรียนการสอน       

ติดต่อเรา

มธ.

สปข.

TU-Moodle

 ทดลองเรียน 

e-Learning

ประเมินอาจารย์

ประเมินนักศึกษา